Välkomna på digitalt årsmöte!

posted in: Uncategorized | 0

Nu är det dags för årsmöte för er medlemmar i lokalföreningen Attention Globen med omnejd.

Dag       torsdagen den 25 mars 2021
Tid        18:00 – 19:30   
Plats     digitalt via Zoom

Anmäl er till info@attention-globen.se så skickar vi länk och årsmöteshandlingar.
Ni ansluter er till mötet 10–15 minuter innan avsatt tid.
För att delta behöver ni ha tillgång till en dator med mikrofon och högtalare. Webbläsare Crome rekommenderas.

Förslag på dagordning

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
§ 3 Val av protokolljusterare tillika rösträknare
§ 4 Fastställande av röstlängd 
§ 5 Fråga om årsmötets behöriga sammankallande.
§ 6 Godkännande av dagordningen
§ 7 Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
§ 8 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
§ 9 Styrelsens ansvarsfrihet
§ 10 Behandling av inkomna motioner
§ 11 Fastställande av verksamhetsplan och budget 
§ 12 Val av styrelse, ordförande och andra ledamöter
§ 13 Val av suppleanter till styrelsen 
§ 14 Val av en revisor och en revisorssuppleant 
§ 15 Val av minst två ledamöter till valberedning 
§ 16 Mötets avslutande

Välkomna önskar styrelsen för Attention Globen med omnejd
Mark, Helena, Jessica, Charlotte, Tove, Jackie, Louise